Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zakresie monitoringu wizyjnego.

          25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Lesińskiego w Słupie, zwana dalej szkołą, którą reprezentuje dyrektor.
2. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w szkole będą przetwarzane przez Administratora:
1) w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
2) kategoria danych osobowych: wizerunek.
3. Źródłem danych jest system monitoringu.
4. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 15 dni.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 531 03 00
8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.