W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w ust. 1 i 1a, w § 3 w pkt 3, w § 3a w ust. 1 i 3 oraz w § 4a wyrazy „10 kwietnia 2020 r.” zastępuje się
wyrazami „26 kwietnia 2020 r.”;
2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych
w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa
w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”;
3) po § 4b dodaje się § 4c w brzmieniu:
„§ 4c. Przepis § 3a stosuje się również do wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, którzy
uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969) i nie przebywają w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem
15 kwietnia 2020 r.
Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski